Historie & Foto af: Jesper Toft, Ravnhøj Consult, Naturrådgiver

Nul kunstgødning førte til renere vand

I de meget smukke og bakkede landskaber omkring Ugerløse på Midtsjælland driver Ole Panduro sit lille og ekstensive økologiske landbrug med malkekøer og får. Panduro leverer gårdmælk til Øllingegaard Mejeri i Skævinge ved Hillerød.

Generelt er økologisk landbrug er mere skånsomt overfor udledning af næringsstoffer til vandmiljøet end det traditionelle landbrug. En særlig historie herom knytter sig til den lille sø på Ole Panduros ejendom. Da han overtog ejendommen i 1990’erne var søen helt fyldt med alger og vandet var uklart. Dette skyldtes tilførsel af for mange næringsstoffer til søen, da de omkringliggende marker blev gødet på traditionel vis. Efter at Ole lagde driften om til økologi, og dermed brugte mindre gødning, er søen lige så stille blevet mere og mere ren og klar, og de mange alger er forsvundet. Søen har således nu en ret god miljøkvalitet. I søen findes fisk som suder, gedde, karudse og skalle. Blandt ynglende vandfugle ses bl.a. grågås, gråand, blishøne og grønbenet rørhøne.

På den skovrige og bakkede egn er der kun begrænsede muligheder for intensivt landbrug, og på en del stejle arealer er det vanskeligt at køre traktor. Så her er der faktisk kun mulighed for afgræsning når vi taler landbrug. Der er endvidere meget skov, både nål og løv, både ældre og yngre plantet skov. Denne mosaik af skove, små vådområder og afgræssede bakker, giver basis for et rigt dyre- og planteliv. F.eks. musvåge og ravn, som viser sig som flotte silhuetter på himlen over bakkerne. De mest magre bakker, som tilmed er lidt sandede, huser en speciel overdrevsflora, som kun kan trives i solåbne terræner, som tilmed kun får tilført en begrænset mængde gødning – i praksis kun den som dyrene selv efterlader. Vi kan her nævne karakterplanter som håret høgeurt, knoldranunkel, blåhat, bitter bakkestjerne, slangehoved og blåmunke.

De sandede arealer og den ekstensive drift giver mulighed for at køerne går ude hele året uden at træde jorden for meget op i fugtige perioder.